สีผังเมือง ในการทำประโยชน์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 2556

กฎหมายผังเมืองได้มีการกำหนดการใช้ประโยชน์ในที่ดิน หรือ ที่เราเรียกกันว่า “ผังสี” เพื่อแสดงสีของที่ดินต่างๆ ที่เราครอบครองอยู่ว่า กำหนดเป็นพื้นทีในการใช้ประโยชน์ในด้านให้ วันนี้เรานำข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสี และ ประเภทของการใช้ประโยชน์ ของกรุงเทพมหานคร ปี 2556 มาฝากกันครับ

เขตสีเหลือ ย.๑ – ย.๔ ที่ดินประแภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย
เขตสีส้ม ย.๕ – ย.๗ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปลานกลาง
เขตสีน่ำตาล ย.๘ – ย.๑๐ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
เขตสีแดง พ.๑ – พ.๕ ที่ดินประเภทพาณิชยกรรม
เขตสีม่วง อ.๑ – อ.๒ ที่ดินประเภทอุตสาหกรรม
เขตสีเม็ดมะปราง อ.๓ ที่ดินประเภทคลังสินค้า
เขตสีขาวมีกรอบ และ เส้นทะแยงสีเขียว ก.๑ – ก.๓ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบท และ เกษตรกรรม
เขตสีเขียว ก.๔ – ก.๕ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
เขตสีน้ำตาลอ่อน ศ.๑ – ศ.๒ ที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย
เขตสีนำเงิน ส. ที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

ที่มา : http://www.areaguru.net/cityplan.php