ค่าใช้จ่ายในการโอน บ้าน – ที่ดิน

ค่าธรรมเนียมการโอน

  • ค่าธรรมเนียมปรกติ 2% ของมูลค่า
  • ค่าธรรมเนียมการโอนที่ปรับลดเป็น 0.01% เฉพาะการซื้อ-ขายบ้านพร้อมที่ดินในวงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาทจนถึง 24 ธันวาคม 2563

ค่าจดจำนอง

  • ค่าจดจำนองปรกติ 1% ของมูลค่าจำนอง
  • ค่าธรรมเนียมการโอนที่ปรับลดเป็น 0.01% เฉพาะการซื้อ-ขายบ้านพร้อมที่ดินในวงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาทจนถึง 24 ธันวาคม 2563

ค่าอากรสแตมป์

  • ซื้อขายบ้านพร้อมที่ดิน กรณีบุคคลธรรมดา มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเกิน 1 ปี หรือ ถือครองรบ 5 ปี ต้องเสียค่าอากรแสตมป์ 0.5% ของราคาซื้อขาย หรือ ราคาประเมิน ( คิดตามราคาที่สูงกว่า )
  • ซื้อขายที่ดินอย่างเดียว ถือครอบครบ 5 ปี เสียค่าอากรแสตมป์

ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ

  • ขายอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาจากการซื้อขาย หรือได้รับจากบรดก ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.3% ของราคาซื้อขาย หรือ ราคาประเมิน ( คิดตามราคาที่สูงกว่า )

ค่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

  • ผู้ขายนิติบุคคลต้องเสียภาษีเงินได้ 1% ของราคาซื้อขาย หรือ ราคาประเมิน ( คิดตามราคาที่สูงกว่า )
  • ผู้ขายเป็นบุคคลธรรมดาต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยใช้ราคาประเมินรวมบ้าน-ที่ดิน

ที่มา : https://accesstrade.in.th/โอนบ้าน-โอนที่ดิน/